Stadgar

Stadgarna är grunden för arbetet i distrikt och lokalklubb. I stadgarna finns information om hur en styrelse ska sättas samman, hur det ska kallas till möten, vilka punkter som ska finnas med i dagordning etc. Det är viktigt att alla i styrelsen är väl förtrogna med klubbens stadgar.

Normalstadgar lokalklubb

Normalstadgar distrikt

SBK grundstadga

 

Policydokument

Det finns också en rad policydokument som vi alla inom SBK förväntas följa. Gå gärna igenom dokumenten i samband med att ni får nya styrelsemedlemmar eller utbildar nya funktionärer.

Etisk policy för prov och tävlingar fastställd av FS 2017-03-03 slutversion

Svenska Brukshundklubbens alkohol- och drogpolicy

Svenska Brukshundklubbens policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning 140830

Svenska Brukshundklubbens policy för medlemskultur