Stadgar

Stadgarna är grunden för arbetet i distrikt och lokalklubb. I stadgarna finns information om hur en styrelse ska sättas samman, hur det ska kallas till möten, vilka punkter som ska finnas med i dagordning etc. Det är viktigt att alla i styrelsen är väl förtrogna med klubbens stadgar.

Normalstadgar lokalklubb

Normalstadgar distrikt

Svenska Brukshundklubbens grundstadgar

 

Policydokument

Det finns också en rad policydokument som vi alla inom SBK förväntas följa. Gå gärna igenom dokumenten i samband med att ni får nya styrelsemedlemmar eller utbildar nya funktionärer.

SBK:s värdegrund och kärnvärden

Etisk policy för prov och tävlingar

SBK:s alkohol- och drogpolicy

SBK:s policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning

SBK:s policy för medlemskultur

Policy – Kränkande särbehandling och trakasserier

SKK:s webbpolicy för webbplatser knutna till organisationen

SKK:s policy för sociala medier